Informacje prawne

Informacje ogólne

Niniejsza strona internetowa („Strona”) została stworzona i jest zarządzana przez La Lorraine Bakery Group NV, z siedzibą pod adresem: 9400 Ninove, Elisabethlaan 143, tel. +32 (0)54-31 82 00, faks +32(0)54-32 67 85, BTW BE 412.382.632 I RPR Gent, oddział Dendermonde i wszystkie bezpośrednio lub pośrednio powiązane spółki grupy (dalej: „LLBG”).
W odniesieniu do Strony stosuje się niniejsze warunki użytkowania („Warunki”). LLBG ma prawo w dowolnym czasie dokonać modyfikacji Warunków i opublikować je na Stronie bez uprzedniego powiadomienia. Użytkownik Strony jest zobowiązany każdorazowo odwiedzając Stronę do sprawdzenia, czy którekolwiek z Warunków zostały zmienione. Użytkowanie Strony uważa się za jednoznaczne uznanie i akceptację ostatniej wersji Warunków przez użytkownika.
Fakt, że LLBG nie odwołuje się w określonym momencie do jednego lub większej liczby postanowień niniejszych Warunków nie będzie w żadnym razie interpretowany jako częściowe lub całkowite odstąpienie przez LLBG od stosowania tych postanowień lub Warunków w przyszłości.

Własność intelektualna

Teksty, rysunki, fotografie, filmy, wizerunki, dane, bazy danych, oprogramowanie, nazwy, nazwy handlowe i nazwy domen, marki, logo i inne elementy Strony są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej i należą do LLBG lub osób trzecich. Bez uprzedniej zgody LLBG zabronione jest przechowywanie jakichkolwiek informacji na temat niniejszej Strony (innych niż wymagane w celu przeglądania Strony), odtwarzanie, modyfikowanie, publikowanie, dystrybuowanie, przesyłanie oraz, z drugiej strony, przenoszenie lub udzielanie jakichkolwiek praw osobom trzecim.

Niedozwolone użytkowanie Strony

Użytkownik zobowiązuje się:
  • nie korzystać z informacji w niewłaściwy lub niezgodny z prawem sposób;
  • nie użytkować Strony w sposób skutkujący jej uszkodzeniem, zniekształceniem, zakłóceniem jej funkcjonowania, wygaszeniem lub obniżeniem jej efektywności;
  • nie korzystać ze Strony w celu przesyłania lub rozpowszechniania wirusów komputerowych lub przesyłania lub rozpowszechniania nielegalnych lub niezgodnych z prawem materiałów, lub materiałów, które są w jakikolwiek sposób niewłaściwe (w tym m.in. materiałów o charakterze oszczerczym lub obscenicznym lub stanowiących zagrożenie);
  • nie korzystać ze Strony w sposób, który naruszałby prawa osób fizycznych, osób prawnych lub stowarzyszeń, w tym m.in. prawo do prywatności i prawa własności intelektualnej;
  • nie korzystać ze Strony w celu rozpowszechniania lub przesyłania materiałów w celach promocyjnych lub reklamowych nie wystąpiwszy o uprzednią zgodę LLBG, z wyjątkiem sytuacji, gdy czyni to na prośbę odbiorcy.
W przypadku nierespektowania przez Użytkownika praw własności intelektualnej, innych praw osób trzecich lub LLBG, Użytkownik zobowiązuje się do naprawienia szkód poniesionych przez LLBG lub osoby trzecie i zwolnienia LLBG lub osób trzecich z odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń wynikających z takiego naruszenia.

Dane osobowe – Polityki Prywatności Podmiotów Zewnętrznych

W pewnych okolicznościach LLBG będzie przetwarzać określone dane Użytkownika („Dane Osobowe”). LLBG uważa, że ochrona prywatności Danych Osobowych jest niezwykle istotna, a w związku z tym zobowiązuje się do przetwarzania tych danych zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (zwanego także RODO).
W ramach tego zobowiązania LLBG przyjęła Politykę Prywatności, która szczegółowo określa, w jakim celu i w jaki sposób Dane Osobowe będą przetwarzane, komu mogą być/będą przekazywane i jakie prawa przysługują Państwu oraz jakie obowiązki ciążą na LLBG w tym zakresie.
Z Polityką Prywatności można się zapoznać klikając na następujący link. Zachęcamy Państwa do dokładnego zapoznania się z niniejszą Polityką Prywatności, ponieważ zawiera istotne informacje.

Linki do innych stron internetowych

Strona internetowa może zawierać hiperlinki do stron internetowych osób trzecich lub może się do nich odnosić w inny sposób. LLBG nie ma kontroli nad treścią, politykami prywatności lub innymi elementami tych stron internetowych i nie będzie w żaden sposób odpowiedzialna za ich treść lub elementy.

Informacje na temat Strony

Informacje, oprogramowanie, produkty i usługi („Informacje”) oferowane na Stronie lub za pośrednictwem Strony mogą zawierać pewnego rodzaju nieprawidłowości pomimo, iż wszystkie oświadczenia dotyczące ilości, rozmiarów, wag, opisy, rysunki, przedstawione ilustracje, wykazy stanów, katalogi i inne wskazania dotyczące produktów zostały podane z należytą starannością. LLBG nie może zagwarantować braku jakichkolwiek odstępstw i nie może być pociągana do odpowiedzialności za błędy w druku. Przedstawione lub dostarczone próbki, rysunki lub modele stanowią wyłącznie wskazówki dotyczące produktów i w żaden sposób nie wiążą LLBG. Informacje są przekazywane i powielane bez żadnej gwarancji.
LLBG nie ponosi odpowiedzialności za żadne wirusy w przypadku ich pojawienia się na Stronie pomimo środków ostrożności stosowanych i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, jakie wirusy te mogą wyrządzić. LLBG jednoznacznie zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym czasie informacji zawartych na Stronie lub wyłączenia Strony w celu konserwacji.

Porady za pośrednictwem Strony

W przypadku, gdy za pośrednictwem strony udzielane są, bezpośrednio lub pośrednio, jakiekolwiek porady dotyczące podejmowania decyzji osobistych lub biznesowych, porady te są udzielane bez żadnej gwarancji, a LLBG nie ponosi za nie odpowiedzialności. Użytkownik powinien zawsze skonsultować się z ekspertem w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących porad, dostosowanych do jego sytuacji osobistej.

Linki do Strony

Hyperlinki do strony internetowej LLBG są dozwolone wyłącznie w przypadku, gdy prowadzą one do strony głównej Strony. Głębokie linkowanie nie jest dozwolone bez uprzedniej pisemnej zgody LLBG. Korzystanie ze Strony na innych stronach lub komponentach pochodzących ze stron osób trzecich (np. poprzez tzw. in-line linkingframing lub w inny sposób) jest także zabronione.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Wszystkie kwestie i spory pomiędzy LLBG a użytkownikiem dotyczące niniejszych Warunków będą podlegały przepisom prawa belgijskiego i będą interpretowane zgodnie z tymi przepisami oraz będą podlegały wyłącznej jurysdykcji sądów w Dendermonde.