Prospectus

Het document waartoe u zich toegang zult verschaffen, is de elektronische versie van een prospectus houdende openbare aanbieding in België door La Lorraine Bakery Group NV (de Emittent) van 4 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 december 2020 (de Obligaties) in overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving in België (het Prospectus). Het Prospectus werd op 3 december 2013 goedgekeurd door de FSMA. Dit Prospectus is uitsluitend bestemd voor Belgische ingezetenen die fysiek aanwezig zijn in België, alsook voor buiten België verblijvende personen die er toegang tot kunnen krijgen en die de aanbieding kunnen aanvaarden in overeenstemming met de wet- en regelgevingen van de andere landen waar ze van toepassing kunnen zijn.

In het bijzonder de ingezetenen van een andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte dan België mogen geen toegang hebben tot deze Prospectus behalve indien de aanbieding in een Lidstaat gedaan kan worden krachtens één van de vrijstellingen vastgesteld bij de Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten (zoals gewijzigd) (de Prospectusrichtlijn), voor zover deze vrijstellingen werden omgezet in de betrokken Lidstaat en voor zover een dergelijk aanbod in geen enkele van deze Lidstaten voor de Emittent de verplichting meebrengt om een prospectus te publiceren krachtens artikel 3 van de Prospectusrichtlijn zoals ten uitvoer gelegd in enigerlei van de Lidstaten.

Over het algemeen zal iedere persoon die tot het Prospectus toegang wenst te krijgen vooraf dienen na te gaan of deze toegang geen overtreding vormt van de toepasselijke wet- of regelgeving. De Emittent is niet aansprakelijk indien deze beperkingen door eender welk persoon worden overtreden.

Het Prospectus vormt onder geen enkel beding een aanbieding of een uitnodiging tot onderschrijving van de Obligaties in enigerlei land waar de toegang tot het Prospectus, de aanbieding of de uitnodiging onwettig kan zijn en deze Prospectus kan onder geen enkel beding met dat doel of in dat verband worden aangewend.

De Emittent heeft geen enkele maatregel genomen om zijn effecten aan het publiek aan te bieden buiten België en is niet van plan dit te doen; de Emittent heeft geen enkele toestemming gekregen voor het verspreiden van het Prospectus in een rechtsgebied buiten België.

Het Prospectus mag niet worden bekendgemaakt of verspreid, rechtstreeks noch onrechtstreeks, in de Verenigde Staten, in Zwitserland of in gelijk welk ander rechtsgebied waar de bekendmaking of verspreiding van dergelijke informatie onwettig kan geacht worden.

In het bijzonder vormt het Prospectus geen aanbod van effecten in de Verenigde Staten van Amerika of in enig ander land. De effecten mogen niet aangeboden of verkocht worden op het grondgebied van de Verenigde Staten van Amerika, zonder registratie of vrijstelling van registratie uit hoofde van de US Securities Act 1933 (de Securities Act). De Emittent is niet voornemens om het volledige aanbod of een deel ervan te registreren in de Verenigde Staten van Amerika, noch beroep te doen op het openbaar spaarwezen in de Verenigde Staten van Amerika. Onder voorbehoud van sommige uitzonderingen mogen de Obligaties niet aangeboden, verkocht of verdeeld worden op het grondgebied van de Verenigde Staten van Amerika, of voor rekening of in het voordeel van Amerikaanse onderdanen. Het aanbod wordt gedaan buiten de Verenigde Staten van Amerika in overeenstemming met regelgevingen van de Securities Act.

De verspreiding van de elektronische versie van het Prospectus op een website anders dan de websites opgenomen in de volgende paragraaf alsook de reproductie, distributie of verspreiding ervan in gedrukte of elektronische vorm zijn strikt verboden. De Emittent kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de ongeoorloofde reproductie of distributie van het Prospectus.

De beleggers worden verzocht het Prospectus van 3 december 2013 dat werd goedgekeurd door de FSMA op 3 december 2013 grondig te lezen. Het Prospectus is beschikbaar in het Nederlands en een samenvatting is beschikbaar in het Frans. Deze documenten zijn gratis beschikbaar op verzoek bij de Emittent and its summary is available in French. De documenten zijn ook beschikbaar op de website van de Emittent (www.llbg.com, under the section investor), de website van de FSMA (www.fsma.be), BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.be), ING België (www.ing.be), KBC Bank (www.kbc.be) en in de lokale agentschappen van BNP Paribas Fortis, ING Belgium, KBC Bank.

Ik wens het Prospectus te raadplegen en ik erken (1) kennis genomen te hebben van, en akkoord te gaan met de disclaimer hiervoor; (2) ofwel een Belgische ingezetene te zijn die fysiek aanwezig is in België, ofwel een buiten België verblijvende persoon die toegang kan krijgen tot het Prospectus en die de aanbieding kan aanvaarden in overeenstemming met de wet- en regelgevingen van de andere landen waar ze van toepassing kunnen zijn; (3) het Prospectus niet te reproduceren, te verdelen of te verspreiden in gedrukte of elektronische vorm; (4) akkoord te gaan met de hierboven uiteengezette beperkingen.

Prospectus

Guarantors