Prospectus

**only in Dutch**

Het document waartoe u zich toegang zult verschaffen, is de elektronische versie van een prospectus houdende openbare aanbieding in België door La Lorraine Bakery Group NV (de Emittent) van 3% vastrentende achtergestelde obligaties met vervaldatum 15 december 2027 (de Obligaties) in overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving in België (het Prospectus). Het Prospectus werd op 1 december 2020 goedgekeurd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (de FSMA) als bevoegde autoriteit krachtens Verordening (EU) nr. 2017/1129 (zoals gewijzigd, de Prospectusverordening). De FSMA keurt dit Prospectus enkel goed omdat het voldoet aan de normen van volledigheid, begrijpelijkheid en consistentie opgelegd door de Prospectusverordening. Goedkeuring door de FSMA mag niet worden beschouwd als een goedkeuring van de Emittent of van de kwaliteit van de Obligaties.
De verspreiding van dit Prospectus en het aanbod en de verkoop van Obligaties kan in bepaalde rechtsgebieden aan wettelijke beperkingen onderworpen zijn. Dit Prospectus vormt geen aanbod om de Obligaties te verkopen of verzoek tot het maken van een aanbod om de Obligaties te kopen in rechtsgebieden aan personen waaraan dergelijk aanbod of verzoek onwettig zou zijn. Het Prospectus mag niet worden bekendgemaakt of verspreid, rechtstreeks noch onrechtstreeks, in de Verenigde Staten, in Zwitserland of in gelijk welk ander rechtsgebied waar de bekendmaking of verspreiding van dergelijke informatie onwettig kan geacht worden. Dit Prospectus werd opgesteld in de veronderstelling dat enig aanbod van Obligaties in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte en het Verenigd Koninkrijk, anders dan aanbiedingen in België, zal gedaan worden krachtens een vrijstelling onder de Prospectusverordening om een prospectus te moeten publiceren voor het aanbod van Obligaties. Geen enkele stap werd ondernomen om een openbaar aanbod van de Obligaties of de verspreiding van dit Prospectus toe te laten in een ander rechtsgebied dan België.
Personen in wiens bezit dit Prospectus of enige Obligaties komen, moeten zich informeren over dergelijke beperkingen op de verspreiding van dit Prospectus en het aanbod en de verkoop van Obligaties en moeten deze beperkingen naleven. De Emittent is niet aansprakelijk indien deze beperkingen door eender welk persoon worden overtreden.
De Obligaties zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de Securities Act) of met de effectenwetten van enige staat of ander rechtsgebied van de Verenigde Staten en zijn onderworpen aan de vereisten van de Amerikaanse belastingwetgeving. Behoudens bepaalde uitzonderingen mogen Obligaties niet worden aangeboden, verkocht of geleverd binnen de Verenigde Staten of aan, of voor rekening of ten voordele van, Amerikaanse personen (zoals gedefinieerd in Regulation S van de Securities Act). De Obligaties worden buiten de Verenigde Staten aangeboden en verkocht aan niet-Amerikaanse personen op basis van Regulation S.
De verspreiding van de elektronische versie van het Prospectus op een website anders dan de websites opgenomen in de volgende paragraaf alsook de reproductie, distributie of verspreiding ervan in gedrukte of elektronische vorm zijn strikt verboden. De Emittent kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de ongeoorloofde reproductie of distributie van het Prospectus.
Het Prospectus is beschikbaar in het Nederlands en een samenvatting is beschikbaar in het Frans. Deze documenten zijn gratis beschikbaar op verzoek bij de Emittent. De documenten zijn ook beschikbaar op de website van de Emittent (www.llbg.com, onder de sectie investeerders), de website van de FSMA (www.fsma.be), BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.be), KBC Bank (www.kbc.be) en in de lokale agentschappen van BNP Paribas Fortis en KBC Bank.
Ik wens het Prospectus te raadplegen en ik erken (1) kennis genomen te hebben van, en akkoord te gaan met de disclaimer hiervoor; (2) ofwel een Belgische ingezetene te zijn die fysiek aanwezig is in België, ofwel een buiten België verblijvende persoon die toegang kan krijgen tot het Prospectus en die de aanbieding kan aanvaarden in overeenstemming met de wet- en regelgevingen van de andere landen waar ze van toepassing kunnen zijn; (3) het Prospectus niet te reproduceren, te verdelen of te verspreiden in gedrukte of elektronische vorm; (4) akkoord te gaan met de hierboven uiteengezette beperkingen.

 

Prospectus

Articles of association

Press release early closing